Skip to content

Warranty

Svi SKIL alati su pažljivo pregledani, detaljno ispitani i podvrgnuti strogim SKIL procedurama kontrole kvaliteta. Zahvaljujući tome SKIL daje garanciju i za svoje električne alate i za merne alate. Ova garancija ne ograničava prava kupca na garanciju koja proizilaze iz kupoprodajnog ugovora sa preprodavcem ili važeća zakonska prava.

Mi dajemo garanciju na SKIL alate u skladu sa sledećim uslovima:

1. Mi dajemo garanciju u skladu sa odredbama sledećih tačaka 2 - 8 tako što popravljamo besplatno sve nedostatke alata koji se pojave u toku garantnog perioda koji su očigledno posledica grešaka u materijalu ili proizvodnji.

2a. Obezbeđujemo vam garantni period bez registracije.

2b. Uslovi garancije za SKIL alate kupljene posle 1. februara 2019:

 • Garancija traje 3 godine ili 1 godinu ako je reč o profesionalnoj ili sličnoj upotrebi.
 • Kada je reč o akumulatorskim alatima „BRUSHLESS MOTOR“ bez četkica, garancija traje 5 godina ili 1 godinu ako je reč o profesionalnoj ili sličnoj upotrebi.
 • Kada je reč o baterijama „ACTIVCELL“, garancija traje 2 godine ili 6 meseci ako je reč o profesionalnoj ili sličnoj upotrebi.
 • Kada je reč o baterijama „KEEP COOL“, garancija traje 3 godine ili 6 meseci ako je reč o profesionalnoj ili sličnoj upotrebi.

Period garancije počinje da važi od datuma kada prvi kupac kupi proizvod, što se utvrđuje na osnovu originalnog dokaza o kupovini.

2c.Uslovi garancije za SKIL alate kupljene posle 1. februara 2019:

 • Garancija traje 2 godine ili 1 godinu ako je reč o profesionalnoj ili sličnoj upotrebi.
 • Za baterija garancija važi 6 meseci.

Period garancije počinje da važi od datuma kada prvi kupac kupi proizvod, što se utvrđuje na osnovu originalnog dokaza o kupovini.

3. Sledeće stavke su izuzete iz garancije:

 • Delovi koji podležu habanju usled normalne upotrebe ili prirodnom habanju, kao i kvarovi usled habanja koji su posledica normalne upotrebe ili prirodnog habanja.
 • Kvarovi na alatu koji su posledica nepoštovanja uputstava za korisnika, neadekvatnog korišćenja, korišćenja u nenormalnim uslovima ili nenormalnim uslovima korišćenja, preopterećenja ili neadekvatnog održavanja.
 • Kvarovi na alatu koji su posledica korišćenja pribora ili delova koji nisu deo originalnog SKIL pribora ili originalni delovi.
 • Alati na kojima su urađene izmene ili dodaci.
 • Manja smanjenja željenog kvaliteta koji ne menjaju značajno vrednost i upotrebljivost alata.

4. Mi ćemo popraviti kvarove za koje priznamo da potpadaju pod garanciju tako što ćemo popraviti besplatno alat ili ćemo ga zameniti (ako je moguće adekvatnim modelom). Zamenjeni alati ili delovi će postati naše vlasništvo.

5. Potraživanja pod garancijom moraju se podneti u garantnom roku. Predmetni alat, izuzev pribora ili specijalnih kofera, mora biti prezentovan zajedno sa originalnim dokazom kupovine sa navedenom datumom kupovine i opisom proizvoda prodavcu ili jednom od korisničkih centara navedenih na www.skileurope.com. Delimično ili potpuno demontirani alati su isključeni iz garancije. Ukoliko kupac pošalje alat prodavcu ili korisničkom centru, troškove transporta i rizik snosiće kupac.

6. Bilo kakva potraživanja, osim prava na popravku kvara navedenih u ovoj garanciji, isključena su iz ove garancije.

7. Garantni rok za alat neće biti produžen ili obnovljen kao posledica posla koji mi obavimo na osnovu ove garancije.

8. Gorenavedeni uslovi garancije se ne primenjuju na sledeće brojeve modela:

1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110

Uslove garancije za te alate zatražite od vašeg prodavca.

Gore navedena garancija primenjivaće se na alat kupljen i korišćen u Evropi.

Ova garancija je regulisana zakonima Holandije, isključujući Konvenciju Ujedinjenih Nacija o Ugovorima za Međunarodnu Prodaju Robe (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Holandija

April 2019