Skip to content

garantija

Visi SKIL instrumenti tiek rūpīgi pārbaudīti un pakļauti SKIL stingrajām kvalitātes kontroles procedūrām. Tāpēc SKIL nosaka garantiju saviem elektroinstrumentiem un mērinstrumentiem. Šī garantija nekādā veidā neierobežo pircēja tiesības uz garantiju, ko nosaka tirdzniecības darījuma līgums ar tālākpārdevēju, kā arī citi piemērojamie likumdošanas akti.

 

Mēs nosakām garantiju SKIL instrumentiem atbilstoši šādiem nosacījumiem.

1. Mēs sniedzam garantiju atbilstoši punktos 2 – 8 aplūkotajiem nosacījumiem un apņemamies bez maksas novērst jebkurus instrumenta defektus, kas tam konstatēti garantijas laikā un kuru cēlonis nepārprotami ir nekvalitatīvs materiāls vai ražošanas procesa nepilnības.

2a. Mēs nodrošinām jums bezmaksas garantiju bez nepieciešamības reģistrēties.

2b. Garantijas termiņš SKIL instrumentiem, kas iegādāti pēc 2019. gada 1. februāra:

 • Garantijas termiņš ir 3 gadi vai arī 1 gads profesionālas vai citas līdzīgas lietošanas gadījumā.
 • “BRUSHLESS MOTOR” bezsuku akumulatora instrumentiem garantijas termiņš ir 5 gadi vai arī 1 gads profesionālas vai citas līdzīgas lietošanas gadījumā.
 • "ACTIVCELL" akumulatoriem garantijas termiņš ir 2 gadi vai arī 6 mēneši profesionālas vai citas līdzīgas lietošanas gadījumā.
 • "KEEP COOL" akumulatoriem garantijas termiņš ir 3 gadi vai arī 6 mēneši profesionālas vai citas līdzīgas lietošanas gadījumā.

Garantijas termiņš sākas līdz ar pirmās iegādes datumu, ko apstiprina oriģinālais iegādes dokuments.

2c. Garantijas termiņš SKIL instrumentiem, kas iegādāti pirms 2019. gada 1. februāra:

 • Garantijas termiņš ir 24 mēneši vai arī 12 mēneši profesionālas vai citas līdzīgas lietošanas gadījumā.
 • Akumulatoriem garantijas termiņš ir 6 mēneši.

Garantijas termiņš sākas līdz ar pirmās iegādes datumu, ko apstiprina oriģinālais iegādes dokuments.

3. Garantijas saistības neattiecas uz šādām daļām un defektiem.

 • Daļas, kas normālas lietošanas gaitā vai citā dabiskā veidā ir pakļautas dilšanai, kā instrumentu defekti, kuru cēlonis ir normālas lietošanas gaitā radies vai dabisks nodilums.
 • Instrumentu defekti, kuru cēlonis ir lietošanas pamācībā sniegto norādījumu neievērošana, lietošana neparedzētā vai neatbilstošā veidā, lietošana nenormālos vides vai darba apstākļos, pārslodze, kā arī neatbilstoša vai nepietiekama apkope.
 • Instrumentu defekti, kuru cēlonis ir piederumu vai daļu izmantošana, kas nav SKIL oriģinālie piederumi vai daļas.
 • Instrumenti, kas ir tikuši modificēti vai papildināti.
 • Nelielas kvalitātes izmaiņas, kas būtiski neizmaina instrumenta vērtību vai lietošanas iespējas.

4. Mēs uzņemamies novērst defektus, ko esam apstiprinājuši un atzinuši par atbilstošiem garantijas nosacījumiem, bez maksas veicot bojātā instrumenta remontu vai nomainot to citu instrumentu (iespējams, ka ar citu, līdzvērtīgu modeli). Nomainītie instrumenti vai daļas pāriet mūsu īpašumā.

5. Garantijas prasības jāpiesaka noteiktā garantijas laika ietvaros. Izņemot īpašus gadījumus, bojātais instruments bez piederumiem, bet kopā ar oriģinālo iegādes dokumentu, kurā jābūt norādītam iegādes datumam un izstrādājuma apzīmējumam, jānogādā tirdzniecības vietā vai kādā no klientu apkalpošanas centriem, kuru adreses ir norādītas vietnē www.skileurope.com. Ja instrumenti tiek piegādāti daļēji vai pilnīgi izjauktā veidā, garantijas saistības attiecībā uz tiem zaudē spēku. Ja instruments tiek nosūtīts uz tirdzniecības vietu vai klientu apkalpošanas centru, transporta un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs.

6. Šī garantija neattiecas uz jebkurām citām pretenzijām vai prasībām, izņemot tiesības uz defekta novēršanu, kā noteikts šajās garantijas saistībās.

7. Jebkurš no mūsu puses šo garantijas saistību ietvaros veiktais darbs ar instrumentu nevar būt par iemeslu tā garantijas termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai.

8. Augšminētie garantijas nosacījumi neattiecas uz modeļiem ar sekojošiem numuriem:

1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110

Lai iepazītos ar garantijas nosacījumiem šiem instrumentiem, griezieties tuvākajā tirdzniecības vietā.

Šī garantija attiecas uz instrumentiem, kas ir tikuši pārdoti un tiek lietoti Eiropā.

Šī garantija atbilst Nīderlandes likumdošanai, izņemot nosacījumus, ko satur Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskās preču tirdzniecības līgumiem (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Nīderlande

Aprīlis 2019