Skip to content

Zaruka

Všetko náradie SKIL sa starostlivo kontroluje, dôkladne skúša a podrobuje sa prísnym postupom kontroly kvality. Preto spoločnosť SKIL dáva záruku na svoje elektrické ručné náradie i na svoje meracie prístroje. Táto záruka sa neobmedzuje iba na záručné práva kupujúceho, vyplývajúce zo zmluvy o predaji s ďalším predajcom alebo z príslušných zákonných práv.

Na náradie SKIL poskytujeme záruku v súlade s týmito podmienkami:

1. Poskytujeme záruku v súlade s ustanoveniami nasledujúcich bodov 2 až 8 vykonaním bezplatnej opravy poškodeného náradia v súlade so záručnými podmienkami, ak porucha vznikla v dôsledku chyby materiálu alebo výrobných chýb.

2a. Poskytujeme vám záručnú lehotu bez potreby registrácie.

2b. Záručné podmienky na nástroje SKIL zakúpené po 1. februári 2019: 

 • Záručná doba je 3 roky alebo 1 rokv prípade, že boli zakúpené pre profesionálne alebo podobné použitie.
 • Pri bezkomutátorovom akumulátorovom náradí BRUSHLESS MOTOR je záručná lehota päť rokov alebo jeden rok v prípade profesionálneho alebo podobného používania
 • Na batérie je záručná lehota 6 mesiacov.
 • Na batérie „ACTIVCELL“ je záručná lehota 2 roky alebo 6 mesiacov v prípade, že boli zakúpené pre profesionálne alebo podobné použitie.
 • Na batérie „KEEP COOL“ je záručná lehota 3 roky alebo 6 mesiacov v prípade, že boli zakúpené pre profesionálne alebo podobné použitie.

Záručná lehota začína plynúť dátumom nákupu prvým kupujúcim, ktorý je určený dátumom pôvodného dokladu o kúpe. 

2c. Záručné podmienky na nástroje SKIL zakúpené pred 1. februárom 2019: 

 • Záručná lehota je 2 roky alebo 1 rok v prípade, že boli zakúpené pre profesionálne alebo podobné použitie.
 • Na batérie je záručná lehota 6 mesiacov.

Záručná lehota začína plynúť dátumom nákupu prvým kupujúcim, ktorý je určený dátumom pôvodného dokladu o kúpe.

3. Zo záruky sú vylúčené:

 • Dielce podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu a opotrebovaniu pri bežnom používaní, ako aj poruchy náradia spôsobené prirodzeným opotrebovaním a opotrebovaním pri bežnom používaní.
 • Poruchy náradia spôsobené nedodržaním návodu na používanie, nesprávnym používaním, používaním pri iných ako definovaných podmienkach prostredia, preťažením alebo nesprávnou údržbou.
 • Poruchy náradia spôsobené používaním neoriginálneho príslušenstva alebo dielcov od spoločnosti SKIL.
 • Upravené náradie alebo náradie, na ktoré sa namontovali nedovolené doplnky.
 • Mierne zníženie požadovanej kvality, ktoré podstatne nemení úžitkovú hodnotu a použiteľnosť náradia.

4. Poškodenia, ktoré uznáme ako poškodenia spadajúce pod záruku, odstránime bezplatnou opravou chybného náradia alebo jeho výmenou (podľa možnosti za porovnateľný model). Vymenené náradie alebo dielce sa stanú naším majetkom.

5. Reklamácie sa musia podať v rámci záručnej lehoty. Predmetné náradie, bez príslušenstva alebo špeciálnych obalov, sa musí dodať predajcovi alebo servisnému stredisku uvedenému na www.skileurope.com spolu s platným originálnym dokladom o kúpe s uvedeným dátumom predaja a opisom výrobku. Zo záruky je vylúčené čiastočne alebo úplne demontované náradie. Pri posielaní náradia predajcovi alebo servisnému stredisku znáša prepravné náklady a riziká zákazník.

6. Zo záruky sú vylúčené akékoľvek nároky iné ako právo na opravu poškodeného náradia uvedené v týchto záručných podmienkach.

7. Záručná lehota sa nepredlžuje alebo neobnovuje v dôsledku prác vykonaných v rámci tejto záruky.

8. Tieto záručné podmienky sa nevzťahujú na nasledujúce čísla modelov:
1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110
Ohľadne záručných podmienok na tieto nástroje sa obráťte na svojho predajcu.

Vyššie uvedená záruka platí pre náradie zakúpené a používané v Európe.

Táto záruka podlieha holandskému právu, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Holandsko

Marca 2019