Skip to content

© Copyright 2012-2021

Všetky práva vyhradené. Táto webová stránka a všetky texty, obrázky, grafika, zvukové záznamy, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie, na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami a inými vlastníckymi a ochrannými právami. Obsah tejto webovej stránky nesmie byť kopírovaný, šírený, pozmenený ani sprístupnený tretím stranám na komerčné účely bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti SKIL BV a/alebo jej poskytovateľov licencie. Niektoré webové stránky spoločnosti SKIL môžu tiež obsahovať materiál, ktorý podlieha autorským právam tretej strany.

Ochranné známky
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na webových stránkach spoločnosti SKIL sú chránené podľa zákona o ochranných známkach. Vzťahuje sa to predovšetkým na ochranné známky, typové označenia, firemné logá a emblémy spoločnosti SKIL. Známky a prvky dizajnu použité na našich webových stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti SKIL BV.

Vylúčenie zodpovednosti
Táto webová stránka bola vytvorená s maximálnou starostlivosťou. Spoločnosť SKIL BV však napriek tomu nemôže zaručiť presnosť uvedených informácií. Spoločnosť SKIL BV týmto vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky s výnimkou prípadu úmyselného porušenia povinností alebo hrubej nedbalosti zo strany spoločnosti SKIL. Obsah tejto webovej stránky môže byť kedykoľvek zmenený alebo odstránený bez upozornenia.