Skip to content

Zastrzezenie

Nota prawna i zastrzeżenia firmy SKIL BV

© Copyright 2012-2021

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza witryna i wszelkie teksty, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje oraz nagrania wideo, jak również układ wspomnianych elementów w niniejszej witrynie podlegają ochronie praw autorskich i innych praw własności lub ochronnych. Materiałów zawartych w niniejszej witrynie nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać, ani udostępniać stronom trzecim do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody firmy SKIL BV i/lub jej licencjodawcy (licencjodawców). Niektóre witryny SKIL mogą również zawierać materiały podlegające ochronie praw autorskich stron trzecich.

Znaki towarowe
O ile nie podano inaczej, wszelkie znaki towarowe w witrynach SKIL podlegają ochronie w ramach prawa o znakach towarowych. Odnosi się to w szczególności do znaków towarowych, pieczęci typu, logo firmowych i emblematów firmy SKIL. Znaki i elementy projektowe wykorzystywane w naszych witrynach stanowią własność intelektualną firmy SKIL BV.

Oświadczenie
Niniejsza witryna została opracowana z największą możliwą dbałością. Niemniej jednak SKIL BV nie może zagwarantować dokładności prezentowanych informacji. SKIL BV niniejszym wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody wynikłe z bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania niniejszej witryny, za wyjątkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony firmy SKIL. Treści zawarte w niniejszej witrynie mogą ulec zmianie lub zostać usunięte w dowolnym czasie bez powiadomienia.